Medycyna pracy

Ustawa o medycynie pracy z 1997 roku nakłada na pracodawców obowiązek regularnych badań swoich pracowników.

W ramach podstawowej opieki medycznej pracowników oferujemy badania:

  1. Wstępne – przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy i każdorazowo podczas zmiany stanowiska pracy, jeśli zmieniły się czynniki zagrożenia w środowisku pracy
  2. Okresowe – systematyczne w przedziałach czasu wyznaczonych przez specyfikę i warunki danego zawodu oraz stan zdrowia pracownika
  3. Kontrolne – po 30-dniowej nieobecności w pracy z powodu choroby
« Oferta